DARMOWA DOSTAWA OD 55 zł!
Koszyk 0
Koszyk

Regulamin sklepu

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Natura Cold Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy pod adresem www.sokislonce.pl (dalej „Sklep internetowy”) prowadzi spółka Natura Cold Press Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Sprzedawca”), adres siedziby: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000598199, o kapitale zakładowym w wysokości 867 000,00 zł, posiadająca NIP 5252644722, REGON 363604159.

2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa sposób, zasady i warunki prowadzonej przez Sprzedawcę na odległość, za pośrednictwem Sklepu internetowego, sprzedaży tłoczonych na zimno i przeznaczonych do spożycia soków oraz napojów produkowanych przez Sprzedawcę według stosowanej przez niego receptury (dalej „Soki”). Regulamin określa, w szczególności, sposób składania zamówień, dostawy zamówionych Soków, dokonywania płatności, anulowania zamówienia, odstąpienia od umowy sprzedaży przez konsumenta oraz składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Sprzedaż Soków odbywa się w następujących formach:

a) pojedynczych produktów

b) abonamentów, będących zestawami minimum 6 produktów dostarczanych do zamawiających, w wybranej przez nich częstotliwości (dalej „Abonament”)

4. Korzystanie z poszczególnych form sprzedaży odbywa się na zasadach i według funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym.

5. Zamówienia w Sklepie internetowym mogą być składane przez:

a) pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą zakupu Soków w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub dokonującą zakupu Soków w zakresie związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla takiej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej „Konsument”);

b) pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonującą zakupu Soków w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; zwanych dalej zbiorczo jako „Klient”.

6. Regulamin został opracowany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

7. Pełna treść Regulaminu znajduje się w siedzibie Sprzedawcy oraz w zakładce „Regulamin” w ramach Sklepu Internetowego.

8. Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:

a) mailowo na adres: hello@sokislonce.pl;

b) listownie na adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa.

§ 2 Warunki składania zamówień drogą elektroniczną

1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym należy korzystać z systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne: komputer PC lub każde inne urządzenie z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową poprawnie obsługującą standard HTML 5. Dodatkowo, przeglądarka powinna mieć zainstalowaną i włączoną obsługę języka JavaScript oraz włączoną obsługę plików cookies.

2. Do składania zamówień w Sklepie internetowym niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym może nastąpić za pośrednictwem indywidualnego dla każdego Klienta panelu, uruchomionego na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta czynności określonych w ust. 3 poniżej (dalej „Konto klienta”) albo za pośrednictwem formularza zamówienia, bez konieczności zakładania Konta klienta.

3. Konto klienta zakładane jest poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza dostępnego w ramach Sklepu Internetowego (dalej „Formularz Rejestracyjny”) albo poprzez zalogowanie się Klienta na swoje konto prowadzone na portalu internetowym Facebook. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego polega, w szczególności, na podaniu przez Klienta adresu poczty elektronicznej (email), oraz ustanowieniu loginu i hasła do Konta klienta i zaakceptowaniu Regulaminu.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w Formularzu Rejestracyjnym.

5. Założenie Konta klienta poprzez przesłanie wypełnionego Formularza Rejestracyjnego albo zalogowanie się na konto Klienta prowadzone na portalu internetowym Facebook jest równoznaczne z wolą zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak wyrażenia przez Klienta woli zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną uniemożliwia założenie Konta klienta.

6. Zakładając Konto klienta poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego albo zalogowanie się na konto Klienta prowadzone na portalu internetowym Facebook lub wypełniając formularz zamówienia, Klient potwierdza zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do stosowania postanowień Regulaminu.

§ 3 Czynności składające się na procedurę zawarcia umowy

1. W przypadku Klientów posiadających Konto klienta, proces składania zamówień, zawierania umów sprzedaży i spełniania świadczeń przez strony umowy sprzedaży obejmuje następujące kroki:

a) z zastrzeżeniem ust. 3 – 5 poniżej, wybór produktu lub  Abonamentu (zwanych dalej łącznie „ Wyrobami”) dostępnych w asortymencie Sklepu internetowego,

b) zalogowanie się do Konta klienta,

c) wybór częstotliwości dostawy (w przypadku Abonamentu), sposobu dostawy przedmiotu zamówienia oraz adresu tej dostawy, jak również podanie danych, na jakie ma być wystawiona ewentualna faktura,

d) wybór sposobu płatności,

e) złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”,

f) dokonanie zapłaty według wybranego sposobu płatności,

g) odbiór przedmiotu zamówienia.

2. W przypadku Klientów nieposiadających Konta klienta, proces składania zamówień, zawierania umów sprzedaży i spełniania świadczeń przez strony umowy sprzedaży obejmuje następujące kroki:

a) z zastrzeżeniem ust. 3 – 5 poniżej, wybór Wyrobów dostępnych w asortymencie Sklepu internetowego,

b) podanie przez Klienta informacji niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu email,

c) wybór sposobu dostawy przedmiotu zamówienia oraz adresu tej dostawy, jak również podanie danych, na jakie ma być wystawiona ewentualna faktura,

d) wybór sposobu płatności,

e) złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”,

f) dokonanie zapłaty według wybranego sposobu płatności,

g) odbiór przedmiotu zamówienia.

3. Przedmiotem zamówienia mogą być produkty dostępne w ramach Sklepu Internetowego, gdzie minimalna liczba produktów w zamówieniu wynosi 6 (sześć).

4. Przedmiotem zamówienia może być również Abonament, stanowiący usługę stałego dostarczania produktów. Klient może wybrać częstotliwość dostawy – 1 (jeden), 2(dwa) lub 4 (cztery) razy w miesiącu.

5. Klient może dowolnie wybrać produkty zakupione w abonamencie, z zastrzeżeniem, iż:

a) Klient może wybrać 6 dowolnych produktów (te same lub różne, w dowolnej konfiguracji), oferowanych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego;

c) przy zakupie Abonamentu, produkty wchodzące w skład wybranego pierwotnie przez Klienta zestawu mogą zostać przez niego zmienione najpóźniej na dwa dni robocze przed dostawą poprzez informację wysłaną na adres email Sprzedawcy: hello@sokislonce.pl.

6. W trakcie procesu składania zamówienia Klient potwierdza zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do stosowania postanowień Regulaminu.

7. Klient ma obowiązek wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia z wyjątkiem tych, które oznaczone są jako opcjonalne.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w trakcie procesu składania zamówienia.

9. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę, przez wszystkie dni w roku.

10. Po złożeniu zamówienia wybranych Wyrobów, Klient otrzymuje email z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu internetowego, w tym z potwierdzeniem wszystkich istotnych elementów zamówienia. Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia wysłane będzie na adres email podany przez Klienta w czasie zakładania Konta klienta lub w formularzu zamówienia i zawierać będzie w szczególności potwierdzenie dostępności zamówionych Wyrobów, dane Klienta, numer zamówienia, liczbę i rodzaj nabywanych produktów lub Abonamentów, adres i termin dostawy.

11. Klient składając zamówienie w Sklepie internetowym składa ofertę zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży zamawianych Wyrobów. Wysłane przez Sprzedawcę, na podany przez Klienta adres email, potwierdzenie wpłynięcia zamówienia do Sklepu internetowego, stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

12. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą w chwili otrzymania przez Klienta emaila z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu internetowego.

13. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki, z zastrzeżeniem zasad wskazanych w Regulaminie lub informacji zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego.

Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z biurem obsługi klienta Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) na adres hello@sokislonce.pl

Zmiana lub anulowanie zamówienia następuje z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości zwrotnej od Sprzedawcy potwierdzającej dokonanie zmiany lub anulowanie zamówienia.

14. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wystawienie i przekazanie Klientowi w formie elektronicznej na adres email podany przez Klienta w czasie zakładania Konta klienta lub w formularzu zamówienia, paragonu lub faktury VAT, w zależności od wyboru Klienta, dokonanego przy składaniu zamówienia, i podania przez niego danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymanie paragonu lub faktury VAT w formie elektronicznej, bez konieczności podpisu odbiorcy. Wraz z paragonem lub fakturą VAT Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w zakresie, w jakim nie wymienia ich paragon lub faktura VAT.

15. Wszelkie informacje o Wyrobach, umieszczone w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności opisy, skład oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

16. Zdjęcia Wyrobów umieszczone w ramach Sklepu Internetowego są jedynie przykładowe i służą ich prezentacji.

17. Przed użyciem Wyrobu należy zapoznać się z informacją dołączoną do Wyrobu, w tym ze składem Soku.

18. Informacje dotyczące składu poszczególnych Soków, dacie wyprodukowania Soku oraz jego przydatności do spożycia, dostępne są na etykiecie każdego Soku oraz w Sklepie internetowym w opisie poszczególnych Soków. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu spożycia przez Klienta Soku, w skład którego wchodzą produkty, na które Klient posiada alergię pokarmową, lub spożycie których powoduje u Klienta choroby lub inne dolegliwości zdrowotne. Przyjęcie i realizacja zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez Sprzedawcę z tytułu ewentualnego, niekorzystnego samopoczucia Klienta lub negatywnej reakcji jego organizmu będących wynikiem spożycia przez niego składników zawartych w danym Soku.

Odpowiedzialność taka może powstać w wypadku, w którym skład Soku podany na etykiecie różnić się będzie od rzeczywistego składu Soku, a spożycie składników Soku nie wyszczególnionych na etykiecie spowoduje niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję jego organizmu.

§ 4 Ceny

1. Informacja o cenie Wyrobu podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący dla stron umowy sprzedaży od chwili złożenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do Subskrypcji” lub “Dodaj do koszyka”.

2. Wszystkie ceny Wyrobów umieszczone na stronie Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, jak również nie uwzględniają kosztów dostawy. Koszty dostawy doliczane są do ceny wybranych Wyrobów, zamawianych przez Klienta i ponosi je Klient.

3. Łączna cena zamówienia uwzględniać będzie koszty dostawy, zgodnie ze stawkami wskazanymi w Sklepie internetowym. Łączna cena zamówienia wskazana jest w podsumowaniu zamówienia i akceptowana przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Wyrobów i ich cen znajdujących się w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Wyrobów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Powyższe uprawnienia nie naruszają praw Klientów, którzy zawarli umowy sprzedaży Wyrobów oferowanych przez Sklep przed datą wejścia w życie ww. zmian lub praw Klientów uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

6. Ceny Wyrobów podane w Sklepie Internetowym mogą różnić się dla poszczególnych Klientów ze względu na rabaty i premie przyznawane przez Sprzedawcę na podstawie odrębnych umów i regulaminów.

§ 5 Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówione Wyroby. Płatność powinna zostać dokonana za pośrednictwem przelewu elektronicznego albo kartą płatniczą przy zastosowaniu systemów płatności online akceptowanych przez Sprzedawcę i wskazanych w ramach Sklepu internetowego. Płatność za zamówienie powinna zostać dokonana w formie przedpłaty w wysokości 100% wartości złożonego zamówienia oraz kosztów dostawy na rachunek operatora płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

2. Szczegółowe warunki dokonywania płatności określone są przez operatora systemów płatności online.

3. Płatności cykliczne
3.1 Wybierając płatności cykliczne, Klient dokonuje wyboru częstotliwości realizacji zamówienia i związanej z nim płatności cyklicznej w ramach dostępnych opcji: co tydzień, co dwa tygodnie, co trzy tygodnie, co miesiąc

3.2 Wysokość płatności cyklicznej zależna jest od wartości zamówienia w koszyku. Każde kolejne zmówienie zrealizowane w systemie subskrypcyjnym (obowiązują tu płatności cykliczne) będzie kopią pierwszego zamówienia.

Przykład:
Jeśli w koszyku znajdują się produkty o wartości 90 zł, wówczas przy wyborze subskrypcji odnawianej co miesiąc, po dokonaniu płatności, zamówienie Klienta będzie automatycznie ponawiane co miesiąc (licząc od dnia złożenia pierwszego zamówienia) i tak samo co miesiąc pobrana zostanie płatność w wysokości 90 zł.

3.3 Aby zrezygnować z zamówienia subskrypcyjnego i wyłączyć płatności cykliczne, wystarczy wysłać wiadomość na adres hello@sokislonce.pl z prośbą o anulowanie zamówienia. W wiadomości należy podać nazwę klienta, a wiadomość powinna być wysłana z adresu email, na który założone zostało konto w sklepie sokislonce.pl

3.4 Wszelkie dane karty płatniczej przechowywane są wyłącznie przez operatora płatności – firmę PayU.

3.5 Klient zawierając umowę z firmą Natura Cold Press Sp. z o.o. oraz wybierając określony zestaw produktów wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za złożone zamówienie. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności zgodnie z wybranym wariantem subskrypcji (co tydzień, co dwa tygodnie, co trzy tygodnie, co miesiąc).

3.6 Klient w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.

§ 6 Warunki dostawy

1. Dostawa zamówionych Wyrobów następować będzie za pośrednictwem wybranej przez Sprzedawcę firmy kurierskiej albo transportu własnego Sprzedawcy (jeżeli dostawa realizowana będzie na terenie miasta stołecznego Warszawy).

2. Jeżeli Wyrób jest dostępny, a realizacja zamówienia jest możliwa, zamówienie jest realizowane zgodnie z warunkami dostawy określonymi szczegółowo poniżej. 3. Przekazanie przesyłki zawierającej zamówione Wyroby ze Sklepu internetowego do przewoźnika realizującego dostawę następować będzie nie wcześniej niż następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu ceny nabycia Wyrobów na koncie bankowym Sprzedawcy.

4. Dostawa Wyrobów objętych zamówieniem następować będzie w dniach i godzinach podanych na stronie Sklepu internetowego, w zależności od tego czy dostawa będzie realizowana w granicach miasta stołecznego Warszawy, czy poza jego granicami.

5. Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres email powiadomienie o przekazaniu zamówienia do wysyłki (przekazaniu przesyłki do przewoźnika realizującego dostawę) oraz informację o danych identyfikujących przesyłkę.

6. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji pod warunkiem, że przedmiot zamówienia jest dostępny w magazynie Sprzedawcy.

7. W przypadku niedostępności wszystkich Wyrobów objętych zamówieniem w magazynie Sprzedawcy, Sklep internetowy zawiadomi Klienta o braku możliwości realizacji zamówienia najpóźniej do 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia wpłynięcia zamówienia do Sklepu internetowego. Powiadomienie zostanie wysłane na adres email wskazany przez Klienta w trakcie procesu składania zamówienia. W takim przypadku, umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu odnośnie całego przedmiotu zamówienia. Sprzedawca zostaje wówczas zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia w całym zakresie i jest zobowiązany zwrócić poniesione dotychczas przez Klienta koszty złożenia zamówienia, na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.

8. W przypadku niedostępności jedynie części Wyrobów objętych zamówieniem w magazynie Sprzedawcy, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Decyzję co do dalszego sposobu realizacji zamówienia Klient przekazuje Sprzedawcy wysyłając w tym celu odpowiednią dyspozycję pocztą elektroniczną na adres: hello@sokislonce.pl. Klient może wówczas wybrać:

a) częściową realizację, co powoduje zrealizowanie zamówienia w zakresie dotyczącym wyłącznie dostępnych Wyrobów. Umowa sprzedaży zostaje wówczas rozwiązana odnośnie niemożliwej do realizacji części zamówienia. Sprzedawca zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia w zakresie niedostępnych Wyrobów i jest zobowiązany zwrócić koszty, poniesione przez Klienta, w zakresie niemożliwej do realizacji części zamówienia, na zasadach określonych w § 9 Regulaminu;

b) anulowanie całości zamówienia, co powoduje rozwiązanie umowy sprzedaży odnośnie całego przedmiotu zamówienia. Sprzedawca zostaje wówczas zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia w całym zakresie i jest zobowiązany zwrócić poniesione dotychczas przez Klienta wszystkie koszty złożenia zamówienia, na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych oraz adresu dostawy. Zamówione Wyroby zostaną wysłane wyłącznie na wskazany przez Klienta adres dostawy.

10. Klient, odbierając przesyłkę z przedmiotem zamówienia, zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki, jej całość, kompletność, nienaruszalność i zgodność z zamówieniem.

11. W przypadku stwierdzenia zniszczenia, naruszenia lub ubytku przesyłki należy, w obecności kuriera lub pracownika Sprzedawcy, sporządzić protokół szkody, określający w szczególności rodzaj i zakres szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisywany przez Klienta i kuriera albo pracownika Sprzedawcy. Protokół szkody przesłany do Sprzedawcy wraz z reklamacją będzie podstawą rozpatrzenia reklamacji.

12. Z chwilą odbioru Wyrobu na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z zamówionym Wyrobem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

13. Przed użyciem Wyrobu należy zapoznać się z informacją dołączoną do Wyrobu, w szczególności umieszczoną na etykiecie Soku.

§ 7 Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Wyrobów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Wyrób ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany Wyrobu na wolny od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna.

2. Powyższe uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują tylko Klientom będącym Konsumentami. W stosunkach między Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem rękojmia za wady jest wyłączona.

3. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku wyrobów żywnościowych, żądania wynikające z rękojmi należy złożyć przed upływem daty minimalnej trwałości Soku lub terminu jego przydatności do spożycia, zgodnie z ustawą tj. z dnia 8 kwietnia 2015 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 594).

4. Reklamacje dotyczące Wyrobów mogą być zgłaszane:

a) listownie do biura obsługi klienta Sprzedawcy na adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa;

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@sokislonce.pl.

5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Konsumenta, numer zamówienia oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu Wyrobu oraz zdjęcie reklamowanego Wyrobu lub Soku. Reklamowany Sok powinien zostać w całości wylany przez Konsumenta.

6. Sprzedawca, po otrzymaniu reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem zwrotnej wiadomości email.

7. W przypadku uznania reklamacji, reklamowany Wyrób lub Sok zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów Wyrobu), Sprzedawca zwróci Konsumentowi równowartość ceny reklamowanego Wyrobu lub Soku, zgodnie z procedurą opisaną w § 9 Regulaminu.

8. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Konsumentowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

9. Dostarczenie Wyrobu niezamówionego przez Klienta następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Klienta żadnych zobowiązań.

10. Sprzedawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Wyrobów lub Soków, m.in. poprzez złożenie przez Konsumenta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Konsument, chcący skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, ma dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Sprzedawca informuje Konsumenta, iż prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 pkt 4) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), w tym w przypadkach zawarcia umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

2. Konsument dokonując zamówienia Wyrobów przyjmuje do wiadomości, iż stanowią one rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia, w związku z czym nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§ 9 Zasady dokonywania zwrotu należności Klientom

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności uiszczonych przez Klienta, zwrot ten następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zaistnienia w/w okoliczności.

2. Zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. 3. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą mailową. W takim wypadku, zwrot należności zostanie przekazany na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji wyrażonej w następujący sposób:

a) listownie do biura obsługi klienta Sprzedawcy na adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa;

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@sokislonce.pl.

§ 10 Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

2. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Sprzedawca za pośrednictwem strony Sklepu internetowego udostępnia Klientom usługę polegająca na dostępie do aplikacji, która umożliwia Klientom założenie Konta klienta lub złożenie zamówienia drogą elektroniczną.

4. Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, Klient musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: komputer PC lub każde inne urządzenie z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową poprawnie obsługującą standard HTML 5. Dodatkowo przeglądarka powinna mieć zainstalowaną i włączoną obsługę języka JavaScript oraz włączoną obsługę plików cookies.

5. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z usług określonych w Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Sprzedawca ma prawo powiadomić o nich Klientów poprzez udostępniony mu adres email lub na stronie Sklepu internetowego.

6. Klienta obowiązuje zakaz: dostarczania treści o charakterze bezprawnym, działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami; korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

7. Zgoda Klienta na korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta.

8. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

§ 11 Dane osobowe

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych, z którym Klient może skontaktować się w sprawie przetwarzania jego danych osobowych za pomocą e-maila: hello@sokislonce.pl lub drogą pocztową na adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych Klientów jest dostępne w Polityce Prywatności zamieszczonej w Sklepie Internetowym.

§ 12 Zmiana Regulaminu

1. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. O zmianie Regulaminu i dacie, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin, Sprzedawca informuje, na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmiany, przez umieszczenie na stronie Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu oraz treści zmienionego Regulaminu.

2. Klienci, którzy posiadają Konto klienta, są informowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej, informacji o zmianie Regulaminu oraz przesłanie zestawienia zmian Regulaminu.

3. Klientom, którzy posiadają Konto klienta, przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Klient może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości email o zmianie postanowień Regulaminu.

4. Wypowiedzenie Regulaminu przez Klienta, który posiada Konto klienta, równoznaczne jest z rezygnacją z posiadania Konta klienta. Wypowiedzenie Regulaminu wiąże się dla Sprzedawcy z obowiązkiem usunięcia danych Klienta z bazy danych.

5. Niezłożenie przez Klienta, który posiada Konto klienta, oświadczenia o wypowiedzeniu Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości email o zmianie postanowień Regulaminu oznacza akceptację zmienionego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż pierwsze logowanie się Klienta w celu złożenia zamówienia odbywa się po potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się z treścią Regulaminu.

6. Wszystkie zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

3. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Do umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem na odległość stosuje się postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2023 roku.

Polityka Prywatności

W dniu 25 maja 2018 zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej zamieszczamy pełny zakres informacji na ten temat.

Są to dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania z naszego serwisu i jego funkcji, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz współpracujących z nami partnerów.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych osobowych będzie Natura Cold Press Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa, dalej także nazywana „Spółką”.

W jakim celu przetwarzamy dane?

 • Dokonywanie pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać oferowane usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom,
 • Wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Komu dane mogą być przekazywane?

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Spółki, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym, partnerom handlowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z wydanymi poleceniami.

Listę partnerów zamieszczamy poniżej:

 • Getresponse – system do wysyłania mailingu
 • Google – system do analizy ruchu i emisji reklam
 • Facebook – wtyczki społecznościowe

Jakimi prawami dysponujesz?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, dysponujesz następującymi prawdami:

 • Masz dostęp do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • Masz prawo żądania sprostowania danych,
 • Możesz wnioskować o usunięcie danych (w określonych sytuacjach),
 • Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • Masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • Możesz wycofać zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie,
 • Masz prawo do przenoszenia danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami, pisząc na adres e-mail: hello@sokislonce.pl.

Pliki cookies, logi serwera i inne technologie

Pliki cookies (ciasteczka) są przechowywane na Twoim urządzeniu. Dostęp do informacji w nich zawartych jest wykorzystywany w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu.

Masz możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. Utrudni to jednak działanie niektórych funkcji serwisu. Poniżej znajdziesz listę przeglądarek. Kliknięcie w nazwę przeglądarki, z której korzystasz, przeniesie Cię do strony z instrukcjami dotyczącymi zarządzania ustawieniami cookies.

Urządzenia mobilne (smartfony i tablety):

Możesz usunąć pliki cookies poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej lub oprogramowanie służące w tym celu.

Korzystanie przez Ciebie z serwisu Spółki, wiąże się z zgodą na przesyłaniem zapytań do serwera. Są to dane obejmujące m.in. adres IP, a także informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Sokislonce.pl. Służą one jedynie bardziej efektywnemu administrowaniu stroną.

Serwis wykorzystuje również inne technologie, które śledzą działania użytkownika: statystyki Google Analytics oraz wtyczki z serwisów społecznościowych: Facebooka i Twittera. Informacje na temat ich polityki prywatności można znaleźć na następujących stronach:

W przypadku kiedy nie akceptujesz naszej polityki prywatności prosimy o nie korzystanie z naszego serwisu lub dostosowanie przeglądarki internetowej do swoich preferencji jeśli chodzi o ustawienia prywatności.

Ekspresowa wysyłka

Zamówienie u Ciebie nawet w 48h!

Bezpieczne płatności

Zapłać za pomocą bezpiecznych płatności internetowych.

Specjalne opakowania

Soki i smoothie pakujemy z folią termiczną i wkładem chłodzącym.

Naturalne składy

Nasze produkty są wykonane w 100% ze składników pochodzenia naturalnego.

Podgląd koszyka

Poprzedni powrót do sklepu
W twoim koszyku nie ma produktów.